Judas (no grego)

GREEK NEW TESTAMENT
JUDE

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: Westcott-Hort text NA-26 text
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.


1:1 ioudas ihsou cristou doulos adelfos de iakwbou tois en qew patri hgaphmenois kai ihsou cristw tethrhmenois klhtois

1:2 eleos umin kai eirhnh kai agaph plhqunqeih

1:3 agaphtoi pasan spoudhn poioumenos grafein umin peri ths koinhs hmwn swthrias anagkhn escon grayai umin parakalwn epagwnizesqai th apax paradoqeish tois agiois pistei

1:4 pareiseduhsan pareisedusan gar tines anqrwpoi oi palai progegrammenoi eis touto to krima asebeis thn tou qeou hmwn carita metatiqentes eis aselgeian kai ton monon despothn kai kurion hmwn ihsoun criston arnoumenoi

1:5 upomnhsai de umas boulomai eidotas apax panta oti kurios [umas] panta oti [o] kurios apax laon ek ghs aiguptou swsas to deuteron tous mh pisteusantas apwlesen

1:6 aggelous te tous mh thrhsantas thn eautwn archn alla apolipontas to idion oikhthrion eis krisin megalhs hmeras desmois aidiois upo zofon tethrhken

1:7 ws sodoma kai gomorra kai ai peri autas poleis ton omoion tropon toutois ekporneusasai kai apelqousai opisw sarkos eteras prokeintai deigma puros aiwniou dikhn upecousai

1:8 omoiws mentoi kai outoi enupniazomenoi sarka men miainousin kuriothta de aqetousin doxas de blasfhmousin

1:9 o de micahl o arcaggelos ote tw diabolw diakrinomenos dielegeto peri tou mwusews swmatos ouk etolmhsen krisin epenegkein blasfhmias alla eipen epitimhsai soi kurios

1:10 outoi de osa men ouk oidasin blasfhmousin osa de fusikws ws ta aloga zwa epistantai en toutois fqeirontai

1:11 ouai autois oti th odw tou kain eporeuqhsan kai th planh tou balaam misqou execuqhsan kai th antilogia tou kore apwlonto

1:12 outoi eisin oi en tais agapais umwn spilades suneuwcoumenoi afobws eautous poimainontes nefelai anudroi upo anemwn paraferomenai dendra fqinopwrina akarpa dis apoqanonta ekrizwqenta

1:13 kumata agria qalasshs epafrizonta tas eautwn aiscunas asteres planhtai ois o zofos tou skotous eis aiwna tethrhtai

1:14 eprofhteusen proefhteusen de kai toutois ebdomos apo adam enwc legwn idou hlqen kurios en agiais muriasin autou

1:15 poihsai krisin kata pantwn kai elegxai pantas tous asebeis pasan yuchn peri pantwn twn ergwn asebeias autwn wn hsebhsan kai peri pantwn twn sklhrwn wn elalhsan kat autou amartwloi asebeis

1:16 outoi eisin goggustai memyimoiroi kata tas epiqumias autwn eautwn poreuomenoi kai to stoma autwn lalei uperogka qaumazontes proswpa wfeleias carin

1:17 umeis de agaphtoi mnhsqhte twn rhmatwn twn proeirhmenwn upo twn apostolwn tou kuriou hmwn ihsou cristou

1:18 oti elegon umin ep escatou [oti] ep escatou [tou] cronou esontai empaiktai kata tas eautwn epiqumias poreuomenoi twn asebeiwn

1:19 outoi eisin oi apodiorizontes yucikoi pneuma mh econtes

1:20 umeis de agaphtoi epoikodomountes eautous th agiwtath umwn pistei en pneumati agiw proseucomenoi

1:21 eautous en agaph qeou thrhsate prosdecomenoi to eleos tou kuriou hmwn ihsou cristou eis zwhn aiwnion

1:22 kai ous men eleate diakrinomenous swzete ek puros arpazontes

1:23 ous de swzete ek puros arpazontes ous de eleate en fobw misountes kai ton apo ths sarkos espilwmenon citwna

1:24 tw de dunamenw fulaxai umas aptaistous kai sthsai katenwpion ths doxhs autou amwmous en agalliasei

1:25 monw qew swthri hmwn dia ihsou cristou tou kuriou hmwn doxa megalwsunh kratos kai exousia pro pantos tou aiwnos kai nun kai eis pantas tous aiwnas amhn