1 Coríntios (no grego)

GREEK NEW TESTAMENT
1. CORINTHIAN

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: Westcott-Hort text NA-26 text
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.


1:1 paulos klhtos apostolos ihsou cristou cristou ihsou dia qelhmatos qeou kai swsqenhs o adelfos

1:2 th ekklhsia tou qeou th oush en korinqw hgiasmenois en cristw ihsou klhtois agiois sun pasin tois epikaloumenois to onoma tou kuriou hmwn ihsou cristou en panti topw autwn kai hmwn

1:3 caris umin kai eirhnh apo qeou patros hmwn kai kuriou ihsou cristou

1:4 eucaristw tw qew mou pantote peri umwn epi th cariti tou qeou th doqeish umin en cristw ihsou

1:5 oti en panti eploutisqhte en autw en panti logw kai pash gnwsei

1:6 kaqws to marturion tou cristou ebebaiwqh en umin

1:7 wste umas mh ustereisqai en mhdeni carismati apekdecomenous thn apokaluyin tou kuriou hmwn ihsou cristou

1:8 os kai bebaiwsei umas ews telous anegklhtous en th hmera tou kuriou hmwn ihsou [cristou]

1:9 pistos o qeos di ou eklhqhte eis koinwnian tou uiou autou ihsou cristou tou kuriou hmwn

1:10 parakalw de umas adelfoi dia tou onomatos tou kuriou hmwn ihsou cristou ina to auto leghte pantes kai mh h en umin scismata hte de kathrtismenoi en tw autw noi kai en th auth gnwmh

1:11 edhlwqh gar moi peri umwn adelfoi mou upo twn clohs oti erides en umin eisin

1:12 legw de touto oti ekastos umwn legei egw men eimi paulou egw de apollw egw de khfa egw de cristou

1:13 memeristai o cristos mh paulos estaurwqh uper umwn h eis to onoma paulou ebaptisqhte

1:14 eucaristw [tw qew] oti oudena umwn ebaptisa ei mh krispon kai gaion

1:15 ina mh tis eiph oti eis to emon onoma ebaptisqhte

1:16 ebaptisa de kai ton stefana oikon loipon ouk oida ei tina allon ebaptisa

1:17 ou gar apesteilen me cristos baptizein alla euaggelizesqai ouk en sofia logou ina mh kenwqh o stauros tou cristou

1:18 o logos gar o tou staurou tois men apollumenois mwria estin tois de swzomenois hmin dunamis qeou estin

1:19 gegraptai gar apolw thn sofian twn sofwn kai thn sunesin twn sunetwn aqethsw

1:20 pou sofos pou grammateus pou suzhthths tou aiwnos toutou ouci emwranen o qeos thn sofian tou kosmou

1:21 epeidh gar en th sofia tou qeou ouk egnw o kosmos dia ths sofias ton qeon eudokhsen o qeos dia ths mwrias tou khrugmatos swsai tous pisteuontas

1:22 epeidh kai ioudaioi shmeia aitousin kai ellhnes sofian zhtousin

1:23 hmeis de khrussomen criston estaurwmenon ioudaiois men skandalon eqnesin de mwrian

1:24 autois de tois klhtois ioudaiois te kai ellhsin criston qeou dunamin kai qeou sofian

1:25 oti to mwron tou qeou sofwteron twn anqrwpwn estin kai to asqenes tou qeou iscuroteron twn anqrwpwn

1:26 blepete gar thn klhsin umwn adelfoi oti ou polloi sofoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneis

1:27 alla ta mwra tou kosmou exelexato o qeos ina kataiscunh tous sofous kai ta asqenh tou kosmou exelexato o qeos ina kataiscunh ta iscura

1:28 kai ta agenh tou kosmou kai ta exouqenhmena exelexato o qeos [kai] ta mh onta ina ta onta katarghsh

1:29 opws mh kauchshtai pasa sarx enwpion tou qeou

1:30 ex autou de umeis este en cristw ihsou os egenhqh sofia hmin apo qeou dikaiosunh te kai agiasmos kai apolutrwsis

1:31 ina kaqws gegraptai o kaucwmenos en kuriw kaucasqw

2:1 kagw elqwn pros umas adelfoi hlqon ou kaq uperochn logou h sofias kataggellwn umin to musthrion tou qeou

2:2 ou gar ekrina ti eidenai en umin ei mh ihsoun criston kai touton estaurwmenon

2:3 kagw en asqeneia kai en fobw kai en tromw pollw egenomhn pros umas

2:4 kai o logos mou kai to khrugma mou ouk en peiqois sofias logois sofias [logois] all en apodeixei pneumatos kai dunamews

2:5 ina h pistis umwn mh h en sofia anqrwpwn all en dunamei qeou

2:6 sofian de laloumen en tois teleiois sofian de ou tou aiwnos toutou oude twn arcontwn tou aiwnos toutou twn katargoumenwn

2:7 alla laloumen qeou sofian en musthriw thn apokekrummenhn hn prowrisen o qeos pro twn aiwnwn eis doxan hmwn

2:8 hn oudeis twn arcontwn tou aiwnos toutou egnwken ei gar egnwsan ouk an ton kurion ths doxhs estaurwsan

2:9 alla kaqws gegraptai a ofqalmos ouk eiden kai ous ouk hkousen kai epi kardian anqrwpou ouk anebh osa a htoimasen o qeos tois agapwsin auton

2:10 hmin gar de apekaluyen o qeos dia tou pneumatos to gar pneuma panta erauna kai ta baqh tou qeou

2:11 tis gar oiden anqrwpwn ta tou anqrwpou ei mh to pneuma tou anqrwpou to en autw outws kai ta tou qeou oudeis egnwken ei mh to pneuma tou qeou

2:12 hmeis de ou to pneuma tou kosmou elabomen alla to pneuma to ek tou qeou ina eidwmen ta upo tou qeou carisqenta hmin

2:13 a kai laloumen ouk en didaktois anqrwpinhs sofias logois all en didaktois pneumatos pneumatikois pneumatika sugkrinontes

2:14 yucikos de anqrwpos ou decetai ta tou pneumatos tou qeou mwria gar autw estin kai ou dunatai gnwnai oti pneumatikws anakrinetai

2:15 o de pneumatikos anakrinei men [ta] panta autos de up oudenos anakrinetai

2:16 tis gar egnw noun kuriou os sumbibasei auton hmeis de noun cristou ecomen

3:1 kagw adelfoi ouk hdunhqhn lalhsai umin ws pneumatikois all ws sarkinois ws nhpiois en cristw

3:2 gala umas epotisa ou brwma oupw gar edunasqe all oude [eti] eti nun dunasqe

3:3 eti gar sarkikoi este opou gar en umin zhlos kai eris ouci sarkikoi este kai kata anqrwpon peripateite

3:4 otan gar legh tis egw men eimi paulou eteros de egw apollw ouk anqrwpoi este

3:5 ti oun estin apollws ti de estin paulos diakonoi di wn episteusate kai ekastw ws o kurios edwken

3:6 egw efuteusa apollws epotisen alla o qeos huxanen

3:7 wste oute o futeuwn estin ti oute o potizwn all o auxanwn qeos

3:8 o futeuwn de kai o potizwn en eisin ekastos de ton idion misqon lhmyetai kata ton idion kopon

3:9 qeou gar esmen sunergoi qeou gewrgion qeou oikodomh este

3:10 kata thn carin tou qeou thn doqeisan moi ws sofos arcitektwn qemelion eqhka allos de epoikodomei ekastos de blepetw pws epoikodomei

3:11 qemelion gar allon oudeis dunatai qeinai para ton keimenon os estin ihsous cristos

3:12 ei de tis epoikodomei epi ton qemelion crusion argurion cruson arguron liqous timious xula corton kalamhn

3:13 ekastou to ergon faneron genhsetai h gar hmera dhlwsei oti en puri apokaluptetai kai ekastou to ergon opoion estin to pur auto [auto] dokimasei

3:14 ei tinos to ergon menei o epoikodomhsen misqon lhmyetai

3:15 ei tinos to ergon katakahsetai zhmiwqhsetai autos de swqhsetai outws de ws dia puros

3:16 ouk oidate oti naos qeou este kai to pneuma tou qeou en umin oikei oikei en umin

3:17 ei tis ton naon tou qeou fqeirei fqerei touton o qeos o gar naos tou qeou agios estin oitines este umeis

3:18 mhdeis eauton exapatatw ei tis dokei sofos einai en umin en tw aiwni toutw mwros genesqw ina genhtai sofos

3:19 h gar sofia tou kosmou toutou mwria para tw qew estin gegraptai gar o drassomenos tous sofous en th panourgia autwn

3:20 kai palin kurios ginwskei tous dialogismous twn sofwn oti eisin mataioi

3:21 wste mhdeis kaucasqw en anqrwpois panta gar umwn estin

3:22 eite paulos eite apollws eite khfas eite kosmos eite zwh eite qanatos eite enestwta eite mellonta panta umwn

3:23 umeis de cristou cristos de qeou

4:1 outws hmas logizesqw anqrwpos ws uphretas cristou kai oikonomous musthriwn qeou

4:2 wde loipon zhteitai en tois oikonomois ina pistos tis eureqh

4:3 emoi de eis elaciston estin ina uf umwn anakriqw h upo anqrwpinhs hmeras all oude emauton anakrinw

4:4 ouden gar emautw sunoida all ouk en toutw dedikaiwmai o de anakrinwn me kurios estin

4:5 wste mh pro kairou ti krinete ews an elqh o kurios os kai fwtisei ta krupta tou skotous kai fanerwsei tas boulas twn kardiwn kai tote o epainos genhsetai ekastw apo tou qeou

4:6 tauta de adelfoi meteschmatisa eis emauton kai apollwn di umas ina en hmin maqhte to mh uper a gegraptai ina mh eis uper tou enos fusiousqe kata tou eterou

4:7 tis gar se diakrinei ti de eceis o ouk elabes ei de kai elabes ti kaucasai ws mh labwn

4:8 hdh kekoresmenoi este hdh eplouthsate cwris hmwn ebasileusate kai ofelon ge ebasileusate ina kai hmeis umin sumbasileuswmen

4:9 dokw gar o qeos hmas tous apostolous escatous apedeixen ws epiqanatious oti qeatron egenhqhmen tw kosmw kai aggelois kai anqrwpois

4:10 hmeis mwroi dia criston umeis de fronimoi en cristw hmeis asqeneis umeis de iscuroi umeis endoxoi hmeis de atimoi

4:11 acri ths arti wras kai peinwmen kai diywmen kai gumniteuomen kai kolafizomeqa kai astatoumen

4:12 kai kopiwmen ergazomenoi tais idiais cersin loidoroumenoi eulogoumen diwkomenoi anecomeqa

4:13 dusfhmoumenoi parakaloumen ws perikaqarmata tou kosmou egenhqhmen pantwn periyhma ews arti

4:14 ouk entrepwn umas grafw tauta all ws tekna mou agaphta nouqetwn

4:15 ean gar murious paidagwgous echte en cristw all ou pollous pateras en gar cristw ihsou dia tou euaggeliou egw umas egennhsa

4:16 parakalw oun umas mimhtai mou ginesqe

4:17 dia touto epemya umin timoqeon os estin mou teknon agaphton kai piston en kuriw os umas anamnhsei tas odous mou tas en cristw [ihsou] kaqws pantacou en pash ekklhsia didaskw

4:18 ws mh ercomenou de mou pros umas efusiwqhsan tines

4:19 eleusomai de tacews pros umas ean o kurios qelhsh kai gnwsomai ou ton logon twn pefusiwmenwn alla thn dunamin

4:20 ou gar en logw h basileia tou qeou all en dunamei

4:21 ti qelete en rabdw elqw pros umas h en agaph pneumati te prauthtos

5:1 olws akouetai en umin porneia kai toiauth porneia htis oude en tois eqnesin wste gunaika tina tou patros ecein

5:2 kai umeis pefusiwmenoi este kai ouci mallon epenqhsate ina arqh ek mesou umwn o to ergon touto praxas

5:3 egw men gar apwn tw swmati parwn de tw pneumati hdh kekrika ws parwn ton outws touto katergasamenon

5:4 en tw onomati tou kuriou [hmwn] ihsou sunacqentwn umwn kai tou emou pneumatos sun th dunamei tou kuriou hmwn ihsou

5:5 paradounai ton toiouton tw satana eis oleqron ths sarkos ina to pneuma swqh en th hmera tou kuriou

5:6 ou kalon to kauchma umwn ouk oidate oti mikra zumh olon to furama zumoi

5:7 ekkaqarate thn palaian zumhn ina hte neon furama kaqws este azumoi kai gar to pasca hmwn etuqh cristos

5:8 wste eortazwmen mh en zumh palaia mhde en zumh kakias kai ponhrias all en azumois eilikrineias kai alhqeias

5:9 egraya umin en th epistolh mh sunanamignusqai pornois

5:10 ou pantws tois pornois tou kosmou toutou h tois pleonektais kai arpaxin h eidwlolatrais epei wfeilete ara ek tou kosmou exelqein

5:11 nun de egraya umin mh sunanamignusqai ean tis adelfos onomazomenos h pornos h pleonekths h eidwlolatrhs h loidoros h mequsos h arpax tw toioutw mhde sunesqiein

5:12 ti gar moi tous exw krinein ouci tous esw umeis krinete

5:13 tous de exw o qeos krinei exarate ton ponhron ex umwn autwn

6:1 tolma tis umwn pragma ecwn pros ton eteron krinesqai epi twn adikwn kai ouci epi twn agiwn

6:2 h ouk oidate oti oi agioi ton kosmon krinousin kai ei en umin krinetai o kosmos anaxioi este krithriwn elacistwn

6:3 ouk oidate oti aggelous krinoumen mhti ge biwtika

6:4 biwtika men oun krithria ean echte tous exouqenhmenous en th ekklhsia toutous kaqizete

6:5 pros entrophn umin legw outws ouk eni en umin oudeis sofos os dunhsetai diakrinai ana meson tou adelfou autou

6:6 alla adelfos meta adelfou krinetai kai touto epi apistwn

6:7 hdh men oun [oun] olws htthma umin estin oti krimata ecete meq eautwn dia ti ouci mallon adikeisqe dia ti ouci mallon apostereisqe

6:8 alla umeis adikeite kai apostereite kai touto adelfous

6:9 h ouk oidate oti adikoi qeou basileian ou klhronomhsousin mh planasqe oute pornoi oute eidwlolatrai oute moicoi oute malakoi oute arsenokoitai

6:10 oute kleptai oute pleonektai ou mequsoi ou loidoroi ouc arpages basileian qeou klhronomhsousin

6:11 kai tauta tines hte alla apelousasqe alla hgiasqhte alla edikaiwqhte en tw onomati tou kuriou [hmwn] ihsou cristou kai en tw pneumati tou qeou hmwn

6:12 panta moi exestin all ou panta sumferei panta moi exestin all ouk egw exousiasqhsomai upo tinos

6:13 ta brwmata th koilia kai h koilia tois brwmasin o de qeos kai tauthn kai tauta katarghsei to de swma ou th porneia alla tw kuriw kai o kurios tw swmati

6:14 o de qeos kai ton kurion hgeiren kai hmas exegerei dia ths dunamews autou

6:15 ouk oidate oti ta swmata umwn melh cristou estin aras oun ta melh tou cristou poihsw pornhs melh mh genoito

6:16 h [h] ouk oidate oti o kollwmenos th pornh en swma estin esontai gar fhsin oi duo eis sarka mian

6:17 o de kollwmenos tw kuriw en pneuma estin

6:18 feugete thn porneian pan amarthma o ean poihsh anqrwpos ektos tou swmatos estin o de porneuwn eis to idion swma amartanei

6:19 h ouk oidate oti to swma umwn naos tou en umin agiou pneumatos estin ou ecete apo qeou kai ouk este eautwn

6:20 hgorasqhte gar timhs doxasate dh ton qeon en tw swmati umwn

7:1 peri de wn egrayate kalon anqrwpw gunaikos mh aptesqai

7:2 dia de tas porneias ekastos thn eautou gunaika ecetw kai ekasth ton idion andra ecetw

7:3 th gunaiki o anhr thn ofeilhn apodidotw omoiws de kai h gunh tw andri

7:4 h gunh tou idiou swmatos ouk exousiazei alla o anhr omoiws de kai o anhr tou idiou swmatos ouk exousiazei alla h gunh

7:5 mh apostereite allhlous ei mhti [an] an ek sumfwnou pros kairon ina scolashte th proseuch kai palin epi to auto hte ina mh peirazh umas o satanas dia thn akrasian [umwn] umwn

7:6 touto de legw kata suggnwmhn ou kat epitaghn

7:7 qelw de pantas anqrwpous einai ws kai emauton alla ekastos idion ecei carisma ek qeou o men outws o de outws

7:8 legw de tois agamois kai tais chrais kalon autois ean meinwsin ws kagw

7:9 ei de ouk egkrateuontai gamhsatwsan kreitton gar estin gamein gamhsai h purousqai

7:10 tois de gegamhkosin paraggellw ouk egw alla o kurios gunaika apo andros mh cwrisqhnai

7:11 ean de kai cwrisqh menetw agamos h tw andri katallaghtw kai andra gunaika mh afienai

7:12 tois de loipois legw egw ouc o kurios ei tis adelfos gunaika ecei apiston kai auth suneudokei oikein met autou mh afietw authn

7:13 kai gunh htis ei tis ecei andra apiston kai outos suneudokei oikein met auths mh afietw ton andra

7:14 hgiastai gar o anhr o apistos en th gunaiki kai hgiastai h gunh h apistos en tw adelfw epei ara ta tekna umwn akaqarta estin nun de agia estin

7:15 ei de o apistos cwrizetai cwrizesqw ou dedoulwtai o adelfos h h adelfh en tois toioutois en de eirhnh keklhken umas o qeos

7:16 ti gar oidas gunai ei ton andra swseis h ti oidas aner ei thn gunaika swseis

7:17 ei mh ekastw ws memeriken emerisen o kurios ekaston ws keklhken o qeos outws peripateitw kai outws en tais ekklhsiais pasais diatassomai

7:18 peritetmhmenos tis eklhqh mh epispasqw en akrobustia keklhtai tis mh peritemnesqw

7:19 h peritomh ouden estin kai h akrobustia ouden estin alla thrhsis entolwn qeou

7:20 ekastos en th klhsei h eklhqh en tauth menetw

7:21 doulos eklhqhs mh soi meletw all ei kai dunasai eleuqeros genesqai mallon crhsai

7:22 o gar en kuriw klhqeis doulos apeleuqeros kuriou estin omoiws o eleuqeros klhqeis doulos estin cristou

7:23 timhs hgorasqhte mh ginesqe douloi anqrwpwn

7:24 ekastos en w eklhqh adelfoi en toutw menetw para qew

7:25 peri de twn parqenwn epitaghn kuriou ouk ecw gnwmhn de didwmi ws hlehmenos upo kuriou pistos einai

7:26 nomizw oun touto kalon uparcein dia thn enestwsan anagkhn oti kalon anqrwpw to outws einai

7:27 dedesai gunaiki mh zhtei lusin lelusai apo gunaikos mh zhtei gunaika

7:28 ean de kai gamhshs ouc hmartes kai ean ghmh [h] h parqenos ouc hmarten qliyin de th sarki exousin oi toioutoi egw de umwn feidomai

7:29 touto de fhmi adelfoi o kairos sunestalmenos estin to loipon ina kai oi econtes gunaikas ws mh econtes wsin

7:30 kai oi klaiontes ws mh klaiontes kai oi cairontes ws mh cairontes kai oi agorazontes ws mh katecontes

7:31 kai oi crwmenoi ton kosmon ws mh katacrwmenoi paragei gar to schma tou kosmou toutou

7:32 qelw de umas amerimnous einai o agamos merimna ta tou kuriou pws aresh tw kuriw

7:33 o de gamhsas merimna ta tou kosmou pws aresh th gunaiki

7:34 kai memeristai kai h gunh h agamos kai h parqenos merimna ta tou kuriou ina h agia [kai] kai tw swmati kai tw pneumati h de gamhsasa merimna ta tou kosmou pws aresh tw andri

7:35 touto de pros to umwn autwn sumforon legw ouc ina brocon umin epibalw alla pros to euschmon kai euparedron tw kuriw aperispastws

7:36 ei de tis aschmonein epi thn parqenon autou nomizei ean h uperakmos kai outws ofeilei ginesqai o qelei poieitw ouc amartanei gameitwsan

7:37 os de esthken en th kardia autou edraios mh ecwn anagkhn exousian de ecei peri tou idiou qelhmatos kai touto kekriken en th idia kardia threin thn eautou parqenon kalws poihsei

7:38 wste kai o gamizwn thn eautou parqenon kalws poiei kai o mh gamizwn kreisson poihsei

7:39 gunh dedetai ef oson cronon zh o anhr auths ean de koimhqh o anhr eleuqera estin w qelei gamhqhnai monon en kuriw

7:40 makariwtera de estin ean outws meinh kata thn emhn gnwmhn dokw gar de kagw pneuma qeou ecein

8:1 peri de twn eidwloqutwn oidamen oti pantes gnwsin ecomen h gnwsis fusioi h de agaph oikodomei

8:2 ei tis dokei egnwkenai ti oupw egnw kaqws dei gnwnai

8:3 ei de tis agapa ton qeon outos egnwstai up autou

8:4 peri ths brwsews oun twn eidwloqutwn oidamen oti ouden eidwlon en kosmw kai oti oudeis qeos ei mh eis

8:5 kai gar eiper eisin legomenoi qeoi eite en ouranw eite epi ghs wsper eisin qeoi polloi kai kurioi polloi

8:6 [all] all hmin eis qeos o pathr ex ou ta panta kai hmeis eis auton kai eis kurios ihsous cristos di ou ta panta kai hmeis di autou

8:7 all ouk en pasin h gnwsis tines de th sunhqeia ews arti tou eidwlou ws eidwloquton esqiousin kai h suneidhsis autwn asqenhs ousa molunetai

8:8 brwma de hmas ou parasthsei tw qew oute ean mh fagwmen usteroumeqa oute ean fagwmen perisseuomen

8:9 blepete de mh pws h exousia umwn auth proskomma genhtai tois asqenesin

8:10 ean gar tis idh [se] se ton econta gnwsin en eidwleiw katakeimenon ouci h suneidhsis autou asqenous ontos oikodomhqhsetai eis to ta eidwloquta esqiein

8:11 apollutai gar o asqenwn en th sh gnwsei o adelfos di on cristos apeqanen

8:12 outws de amartanontes eis tous adelfous kai tuptontes autwn thn suneidhsin asqenousan eis criston amartanete

8:13 dioper ei brwma skandalizei ton adelfon mou ou mh fagw krea eis ton aiwna ina mh ton adelfon mou skandalisw

9:1 ouk eimi eleuqeros ouk eimi apostolos ouci ihsoun ton kurion hmwn eoraka ou to ergon mou umeis este en kuriw

9:2 ei allois ouk eimi apostolos alla ge umin eimi h gar sfragis mou ths apostolhs umeis este en kuriw

9:3 h emh apologia tois eme anakrinousin estin auth

9:4 mh ouk ecomen exousian fagein kai pein

9:5 mh ouk ecomen exousian adelfhn gunaika periagein ws kai oi loipoi apostoloi kai oi adelfoi tou kuriou kai khfas

9:6 h monos egw kai barnabas ouk ecomen exousian mh ergazesqai

9:7 tis strateuetai idiois oywniois pote tis futeuei ampelwna kai ton karpon autou ouk esqiei [h] h tis poimainei poimnhn kai ek tou galaktos ths poimnhs ouk esqiei

9:8 mh kata anqrwpon tauta lalw h kai o nomos tauta ou legei

9:9 en gar tw mwusews nomw gegraptai ou fimwseis khmwseis boun alownta mh twn bown melei tw qew

9:10 h di hmas pantws legei di hmas gar egrafh oti ofeilei ep elpidi o arotriwn arotrian kai o alown ep elpidi tou metecein

9:11 ei hmeis umin ta pneumatika espeiramen mega ei hmeis umwn ta sarkika qerisomen

9:12 ei alloi ths umwn exousias metecousin ou mallon hmeis all ouk ecrhsameqa th exousia tauth alla panta stegomen ina mh tina egkophn dwmen tw euaggeliw tou cristou

9:13 ouk oidate oti oi ta iera ergazomenoi ta [ta] ek tou ierou esqiousin oi tw qusiasthriw paredreuontes tw qusiasthriw summerizontai

9:14 outws kai o kurios dietaxen tois to euaggelion kataggellousin ek tou euaggeliou zhn

9:15 egw de ou kecrhmai oudeni toutwn ouk egraya de tauta ina outws genhtai en emoi kalon gar moi mallon apoqanein h to kauchma mou oudeis kenwsei

9:16 ean gar euaggelizwmai ouk estin moi kauchma anagkh gar moi epikeitai ouai gar moi estin ean mh euaggeliswmai

9:17 ei gar ekwn touto prassw misqon ecw ei de akwn oikonomian pepisteumai

9:18 tis oun mou estin o misqos ina euaggelizomenos adapanon qhsw to euaggelion eis to mh katacrhsasqai th exousia mou en tw euaggeliw

9:19 eleuqeros gar wn ek pantwn pasin emauton edoulwsa ina tous pleionas kerdhsw

9:20 kai egenomhn tois ioudaiois ws ioudaios ina ioudaious kerdhsw tois upo nomon ws upo nomon mh wn autos upo nomon ina tous upo nomon kerdhsw

9:21 tois anomois ws anomos mh wn anomos qeou all ennomos cristou ina kerdanw tous anomous

9:22 egenomhn tois asqenesin asqenhs ina tous asqeneis kerdhsw tois pasin gegona panta ina pantws tinas swsw

9:23 panta de poiw dia to euaggelion ina sugkoinwnos autou genwmai

9:24 ouk oidate oti oi en stadiw trecontes pantes men trecousin eis de lambanei to brabeion outws trecete ina katalabhte

9:25 pas de o agwnizomenos panta egkrateuetai ekeinoi men oun ina fqarton stefanon labwsin hmeis de afqarton

9:26 egw toinun outws trecw ws ouk adhlws outws pukteuw ws ouk aera derwn

9:27 alla upwpiazw mou to swma kai doulagwgw mh pws allois khruxas autos adokimos genwmai

10:1 ou qelw gar umas agnoein adelfoi oti oi pateres hmwn pantes upo thn nefelhn hsan kai pantes dia ths qalasshs dihlqon

10:2 kai pantes eis ton mwushn ebaptisanto ebaptisqhsan en th nefelh kai en th qalassh

10:3 kai pantes [to auto] to auto pneumatikon brwma efagon

10:4 kai pantes to auto pneumatikon epion poma epinon gar ek pneumatikhs akolouqoushs petras h petra de hn o cristos

10:5 all ouk en tois pleiosin autwn eudokhsen o qeos katestrwqhsan gar en th erhmw

10:6 tauta de tupoi hmwn egenhqhsan eis to mh einai hmas epiqumhtas kakwn kaqws kakeinoi epequmhsan

10:7 mhde eidwlolatrai ginesqe kaqws tines autwn wsper gegraptai ekaqisen o laos fagein kai pein kai anesthsan paizein

10:8 mhde porneuwmen kaqws tines autwn eporneusan kai epesan mia hmera eikosi treis ciliades

10:9 mhde ekpeirazwmen ton kurion criston kaqws tines autwn epeirasan kai upo twn ofewn apwllunto

10:10 mhde gogguzete kaqaper tines autwn egoggusan kai apwlonto upo tou oloqreutou

10:11 tauta de tupikws sunebainen ekeinois egrafh de pros nouqesian hmwn eis ous ta telh twn aiwnwn kathnthken

10:12 wste o dokwn estanai blepetw mh pesh

10:13 peirasmos umas ouk eilhfen ei mh anqrwpinos pistos de o qeos os ouk easei umas peirasqhnai uper o dunasqe alla poihsei sun tw peirasmw kai thn ekbasin tou dunasqai upenegkein

10:14 dioper agaphtoi mou feugete apo ths eidwlolatrias

10:15 ws fronimois legw krinate umeis o fhmi

10:16 to pothrion ths eulogias o eulogoumen ouci koinwnia estin tou aimatos tou cristou ton arton on klwmen ouci koinwnia tou swmatos tou cristou estin

10:17 oti eis artos en swma oi polloi esmen oi gar pantes ek tou enos artou metecomen

10:18 blepete ton israhl kata sarka ouc oi esqiontes tas qusias koinwnoi tou qusiasthriou eisin

10:19 ti oun fhmi oti eidwloquton ti estin h oti eidwlon ti estin

10:20 all oti a quousin [ta eqnh] daimoniois kai ou qew quousin [quousin] ou qelw de umas koinwnous twn daimoniwn ginesqai

10:21 ou dunasqe pothrion kuriou pinein kai pothrion daimoniwn ou dunasqe trapezhs kuriou metecein kai trapezhs daimoniwn

10:22 h parazhloumen ton kurion mh iscuroteroi autou esmen

10:23 panta exestin all ou panta sumferei panta exestin all ou panta oikodomei

10:24 mhdeis to eautou zhteitw alla to tou eterou

10:25 pan to en makellw pwloumenon esqiete mhden anakrinontes dia thn suneidhsin

10:26 tou kuriou gar h gh kai to plhrwma auths

10:27 ei tis kalei umas twn apistwn kai qelete poreuesqai pan to paratiqemenon umin esqiete mhden anakrinontes dia thn suneidhsin

10:28 ean de tis umin eiph touto ieroquton estin mh esqiete di ekeinon ton mhnusanta kai thn suneidhsin

10:29 suneidhsin de legw ouci thn eautou alla thn tou eterou ina ti gar h eleuqeria mou krinetai upo allhs suneidhsews

10:30 ei egw cariti metecw ti blasfhmoumai uper ou egw eucaristw

10:31 eite oun esqiete eite pinete eite ti poieite panta eis doxan qeou poieite

10:32 aproskopoi kai ioudaiois ginesqe kai ellhsin kai th ekklhsia tou qeou

10:33 kaqws kagw panta pasin areskw mh zhtwn to emautou sumforon alla to twn pollwn ina swqwsin

11:1 mimhtai mou ginesqe kaqws kagw cristou

11:2 epainw de umas oti panta mou memnhsqe kai kaqws paredwka umin tas paradoseis katecete

11:3 qelw de umas eidenai oti pantos andros h kefalh o cristos estin kefalh de gunaikos o anhr kefalh de tou cristou o qeos

11:4 pas anhr proseucomenos h profhteuwn kata kefalhs ecwn kataiscunei thn kefalhn autou

11:5 pasa de gunh proseucomenh h profhteuousa akatakaluptw th kefalh kataiscunei thn kefalhn auths en gar estin kai to auto th exurhmenh

11:6 ei gar ou katakaluptetai gunh kai keirasqw ei de aiscron gunaiki to keirasqai h xurasqai katakaluptesqw

11:7 anhr men gar ouk ofeilei katakaluptesqai thn kefalhn eikwn kai doxa qeou uparcwn h gunh de doxa andros estin

11:8 ou gar estin anhr ek gunaikos alla gunh ex andros

11:9 kai gar ouk ektisqh anhr dia thn gunaika alla gunh dia ton andra

11:10 dia touto ofeilei h gunh exousian ecein epi ths kefalhs dia tous aggelous

11:11 plhn oute gunh cwris andros oute anhr cwris gunaikos en kuriw

11:12 wsper gar h gunh ek tou andros outws kai o anhr dia ths gunaikos ta de panta ek tou qeou

11:13 en umin autois krinate prepon estin gunaika akatakalupton tw qew proseucesqai

11:14 oude h fusis auth didaskei umas oti anhr men ean koma atimia autw estin

11:15 gunh de ean koma doxa auth estin oti h komh anti peribolaiou dedotai auth [auth]

11:16 ei de tis dokei filoneikos einai hmeis toiauthn sunhqeian ouk ecomen oude ai ekklhsiai tou qeou

11:17 touto de paraggellwn ouk epainw oti ouk eis to kreisson alla eis to hsson sunercesqe

11:18 prwton men gar sunercomenwn umwn en ekklhsia akouw scismata en umin uparcein kai meros ti pisteuw

11:19 dei gar kai aireseis en umin einai ina [kai] oi dokimoi faneroi genwntai en umin

11:20 sunercomenwn oun umwn epi to auto ouk estin kuriakon deipnon fagein

11:21 ekastos gar to idion deipnon prolambanei en tw fagein kai os men peina os de mequei

11:22 mh gar oikias ouk ecete eis to esqiein kai pinein h ths ekklhsias tou qeou katafroneite kai kataiscunete tous mh econtas ti eipw umin epainesw umas en toutw ouk epainw

11:23 egw gar parelabon apo tou kuriou o kai paredwka umin oti o kurios ihsous en th nukti h paredideto elaben arton

11:24 kai eucaristhsas eklasen kai eipen touto mou estin to swma to uper umwn touto poieite eis thn emhn anamnhsin

11:25 wsautws kai to pothrion meta to deipnhsai legwn touto to pothrion h kainh diaqhkh estin en tw emw aimati touto poieite osakis ean pinhte eis thn emhn anamnhsin

11:26 osakis gar ean esqihte ton arton touton kai to pothrion pinhte ton qanaton tou kuriou kataggellete acris ou elqh

11:27 wste os an esqih ton arton h pinh to pothrion tou kuriou anaxiws enocos estai tou swmatos kai tou aimatos tou kuriou

11:28 dokimazetw de anqrwpos eauton kai outws ek tou artou esqietw kai ek tou pothriou pinetw

11:29 o gar esqiwn kai pinwn krima eautw esqiei kai pinei mh diakrinwn to swma

11:30 dia touto en umin polloi asqeneis kai arrwstoi kai koimwntai ikanoi

11:31 ei de eautous diekrinomen ouk an ekrinomeqa

11:32 krinomenoi de upo tou [tou] kuriou paideuomeqa ina mh sun tw kosmw katakriqwmen

11:33 wste adelfoi mou sunercomenoi eis to fagein allhlous ekdecesqe

11:34 ei tis peina en oikw esqietw ina mh eis krima sunerchsqe ta de loipa ws an elqw diataxomai

12:1 peri de twn pneumatikwn adelfoi ou qelw umas agnoein

12:2 oidate oti ote eqnh hte pros ta eidwla ta afwna ws an hgesqe apagomenoi

12:3 dio gnwrizw umin oti oudeis en pneumati qeou lalwn legei anaqema ihsous kai oudeis dunatai eipein kurios ihso